A PROJEKT BEMUTATÁSA

• kedvezményezett neve: Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

• a projekt címe: Ellátás és tanulási részvétel a Kiskunság inaktív lakossága körében

• a szerződött támogatás összege: 57 348 539 Ft • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

• a Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.05.01.

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

• projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00029

Intézményünk pályázata megfelel Az Európai Tanács (2002/C 163/01) határozatának az egész életen át tartótanulásról, amely kimondja:

„Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.”

Ez a meghatározás lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mértékben építsünk az egyén kulturális és társas igényeire, és azokra az eszközökre és erőforrásokra, melyeknek egy részét az emberek, ha nem is tudatosan, de tanulásra használnak. Ugyanis gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. Pályázati programunkkal ezen ismeretek megszerzésének lehetőségeit bővítjük, vagy alapvetően megteremtjük – új tanulás formák kialakításával.

A PROGRAMMAL ELÉRNI KÍVÁNT RÉSZCÉLOK:

  • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével,
  • tanulás tanulásának támogatása,
  • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
  • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
  • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
  • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,
  • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,
  • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében.
  • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által.

Programunk a célcsoportok mindegyikére önállóan koncentrálva, az egyes problémákat kezelve

– komplex, egymásra épülő személyiségfejlesztő, kompetenciafejlesztő, kommunikációs és közösségi modulokat tartalmaz

– lehetővé teszi az egyéni fejlesztést , a felzárkóztatást és a tehetséggondozást

– egyértelműen a szocializációt segíti

– társadalmi normákat, pozitív magatartásmintákat mutat a célcsoportoknak az általuk idolként tisztelt előadók révén

– országosan elismert, megbecsült szakemberek tartanak interaktív előadásokat, tréningeket

– olyan lehetőségeket biztosít a program, amiket a pályázati lehetőség nélkül az otthoni és az iskolai környezetben nem is remélhetnének

– a hagyományos módszerek mellett a projektpedagógia, a művészetpedagógia és a közösségi szervezés módszereire épít

– szórakoztatva serkenti közösségi aktivitásra a résztvevőket úgy, hogy nem feltétlenül tudatosul azonnal, hogy a társadalmi lét gyakorlati alapjait tanulják meg a célcsoportok tagjai

– a résztvevőket közösen éri sikerélmény, ami arra ösztönzi őket, hogy

– a személyes viszony és az egyenlő esélyek között zajló programok közösséget teremtsenek.

Hosszú távon számítunk az álláskeresők munkához jutási arányának javulására, az életen át tartó tanulás jegyében a komplex kompetenciafejlődésre, s ennek következtében a társadalom tudásbázisának növekedésére, a kulturális és közművelődési programok révén a különböző társadalmi rétegek és a nem azonos életkori sajátossággal rendelkező lakosság aktív érintkezésére, párbeszédére, tapasztalatcseréjére, a leszakadó rétegek társadalmi integrációjára.

A pályázati projekt célcsoportja Kiskunfélegyháza, valamint a környező köznevelésben részt nem vevő fiatal felnőtt korosztálya, a munka világából kikerült felnőttek, a továbblépésre egyedül képtelen középkorú lakosság, a fogyatékossággal élő, de képezhető inaktívak, a szegénység miatt a társadalmi közeget eddig elkerülő fiatal felnőttek, a munkanélküli háztartásban élők, különösen a pályakezdő munkanélküliek, a mélyszegénységben élő, közmunka programban részt nem vevő cigány lakosok.
A Szakmaközi Művelődési Ház célkitűzései között szerepel az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és az önkéntes munka révén történő társadalmi szerepvállalás erősítése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése. Segítjük az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez.

A Szakmaközi Művelődési Ház jelenleg 13 nyugdíjas klubnak, 3 egyesületnek, 2 sportklubnak 1 vallási csoportnak és 5 egyéb csoportnak ad otthont. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával közművelődési megállapodás keretein belül együttműködve szervezzük a város kulturális programjait.

Szakmai programunkban kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek:
Önismeret, pozitív jövőkép fejlesztése, érzékenyítő tréning, csoportos tanulási formában
Egészségmegőrző és mentálhigiénés szakkör
“Varázs” Szabás-varrás-kézimunka szakkör
Kerékpár és közlekedési ismeretek szakkör
Fotószakkör
Helytörténeti és helyismereti szakkör
Szociális kompetenciák fejlesztése előadássorozattal
Érdekképviselet és társadalmi felelősségvállalás, közösségi orientáció című foglalkozássorozat
Számítástechnika és internet klub
Öko-klub
Tűzzománc alkotócsoport
Szövegértést segítő tanfolyam
Bentlakásos kompetenciafejlesztő művészeti alkotótábor
Bentlakásos kompetenciafejlesztő szaktábor

A megvalósuló programba bevont résztvevők közül vannak olyanok, akik komplex programmal fejlesztendő járásban élnek: a Bács-Kiskun megyei Bácsalmási Járás, mint komplex programmal fejlesztendő járás központja, Bácsalmás település inaktív, hátrányos helyzetű középkorú lakói.

· a kedvezményezett neve: Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

· a projekt címe: Ellátás és tanulási részvétel a Kiskunság inaktív lakossága körében

· a szerződött támogatás összege: 57 348 539 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

· a projekt kezdő dátuma: 2019.05.01

· a projekt (tervezett) befejezés dátuma: 2021.07.29

· projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00029

Hozzászólások lezárva.